ผลงานการ การปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ ประติมากรรมอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของประติมากร หรือช่างปั้นที่ได้กำหนดรูปแบบ ความงาม โครงสร้างสัดส่วน และความถูกต้องต่อรูปเหมือนบุคคลสำคัญ รูปปั้นอนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินการสร้างได้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อชมและให้คำแนะนำ และหลังจากนี้จึงได้ทำเรื่องเพื่อนำเข้าให้คณะกรรมการ อนุสาวรีย์แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาอนุญาต โดยผลงานรับปั้นเสก็ตต้นแบบ ประติมากรรม รูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ ชิ้นนี้ได้รับการพิจารณาให้อนุญาตสร้าง ดำเนินการปั้น ขยายขนาด สองเท่าของขนาดคนจริง ประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อให้ประชาชนแสดงความเคารพ สักการะและชื่นชม : อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ

The sketch of sculpture before enlarge to the double life-size of the King Rama V statue of Thaimonument Studio

  • Project : ผลงานการปั้นรูปเหมือน รูปอนุสาวรีย์ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
  • Skills : โครงสร้างสัดส่วน ความถูกต้อง เหมือนจริงและความงาม
  • Custumer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2555