การปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญหรือการสร้างรูปอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย หรือการปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ในอดีตนั้น ในการปั้นพระพักตร์ ประติมากรก่อนทำการปั้นต้องทำการศึกษาประวัติศาสตร์ ค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประวัติส่วนพระองค์ เพื่อที่จะสามารถปั้นถ่ายทอดบุคลิคลักษณะ อารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏแก่งานปั้นรูปปั้นอนุสาวรีย์ รูปปั้นพระอนุสาวรีย์ รูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ได้ รูปปั้นรูปเหมือนหรือรูปปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญได้ : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) : อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ

The sculpting of the face of the thai royal monument of the King in Ayutthaya period of Thaimonument Studio

  • Project Type : ผลงานการปั้นรูปเหมือน อนุสาวรีย์ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) royal monument,statue
  • Skills : ความเข้าใจด้านโครงสร้างสัดส่วน ความถูกต้อง ความสมจริงเหมาะสมและสมพระเกียรติ
  • Customer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2556