ผลงานการสร้างประติมากรรมนูนตำ่ Base Relief Sculpture ของเรา การจัดสร้างงานประติมากรรมภาพนูนต่ำขนาดใหญ่ด้วยการปั้นหล่อ เพื่อติดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึง พระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดิน และวิธีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของไทย ในโครงการจัดสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม โดยกระทรวงการคลัง ใด้เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดสร้าง ณ. กรมการบินพลเรือน

โดยการออกแบบประติมากรรมนูนต่ำ (ภาพปั้นนูนต่ำ Base Relief) และสวนสาธารณะมีแนวคิดมาจากความต้องการที่จะแสดงถึง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ได้รู้จักการอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน ให้ประชาชนไทยได้ภาคภูมิใจ ที่ได้อยู่ภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน โดยเน้นประโยชน์เพื่อการพักผ่อน การเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน

  • Project : การสร้างประติมากรรมนูนต่ำประดับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยกระทรวงการคลัง ติดตั้ง ณ กรมการบินพลเรือน
  • Skills : สัดส่วน ระนาบ ระยะใกล้-ไกล แสงเงาและการบอกเล่า คุณค่าความหมายของเรื่องราว
  • Customer : กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์
  • Project Year :
  • Website : https://thaimonument.com/projects/page/2/