ผลงานปั้นหล่อ โลหะจำนวนมาก พระบรมรูปจำลอง พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของเรา Thaimonument Studio:อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ:ผลงานการจัดสร้างประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (จำลอง) รัชกาลที่ 5 ทรงพระอริยาบททรงยืน ขนาดความสูงหลายขนาด หล่อโลหะทองเหลือง เพื่อประดิษฐานภายในห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสักการบูชา โดยการจัดสร้างนั้นได้ผ่านการพิจารณาอนุญาต ทั้ง ประวัติศาสตร์, หลักการวัตถุประสงค์, ประติมากรผู้รับผิดชอบในการจัดสร้าง(ประติมากรฉัตรมงคล). จากคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ กรมศิลปากร และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 ผลงานรับปั้นหล่อรูปเหมือนบุคคลสำคัญ พระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม

  • Project : ผลงานปั้นหล่อพระบรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม
  • Skills : ความถูกต้อง ความสมพระเกียรติยศ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสัดส่วน ความงาม ความรู้สึก รูปเคารพเพื่อการศักการบูชา
  • Customer : กระทรวงยุติธรรม
  • Project Year : 2015
  • Website : https://thaimonument.com