• รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5 รับปั้น,หล่อโลหะ รับปั้นคนเหมือน
  • ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช1
  • รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช รับปั้นเหมือนบุคคล รับปั้น,หล่อโลหะ
  • รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ประติมากรรมอนุสาวรีย์ รับปั้น,หล่อโลหะ
  • รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับปั้น,หล่อโลหะ รับปั้นเหมือนบุคคล

ความหมายประติมากรรม “พระบรมราชานุสาวรีย์”

ความหมายของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์
ความหมายของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ความหมายที่ตรงตัวที่สุดคือ อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นคำเรียกคำว่าอนุสาวรีย์ด้วยคำราชาศัพย์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นลำดับชั้นที่คำราชาศัพย์ที่สูงที่สุดเท่านั้น ซึ่งยังมีคำราชาศัพย์ที่ใช้เรียกอนุสาวรีย์ตามลำดับชั้นพระบรมวงศานุวงศ์คำอื่นๆอีกซึ่งจะได้กล่าวในครั้งต่อๆไป
โดยอนุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นเป็นคำจำกัดความของประติมากรรมอนุสาวรีย์ที่ติดตั้งหรือประดิษฐานในพื้นที่สาธารณะด้วย

โดยคำอธิบาย คำว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ ในระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ให้คำอธิบายดังนี้ครับ

“พระบรมราชานุสาวรีย์” หมายความว่า อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ตามที่มีเรื่อง หรือพระนามปรากฏในเอกสาร หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการะบูชาและชมได้

 

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ : Thaimonument Studio