• รับสร้างพระประธานการสร้างพระประธานรับปั้นหล่อพระพุทธรูปอนุสาวรีย์1 รับหล่อพระ
  • รับสร้างพระประธานการสร้างพระประธานรับปั้นหล่อพระพุทธรูปอนุสาวรีย์3รับหล่อพระ

บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญ ที่ผู้จัดสร้างต้องขออนุญาตกรมศิลปากร

posted in: Primary Sidebar, การสร้างพระประธาน, ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์, บทความเกี่ยวกับประติมากรรมอนุสาวรีย์, ปฏิมากรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมนูนต่ำสวยๆ, พระบรมราชานุสาวรีย์, พุทธปฏิมากรรม, รับทำรูปปั้น, รับปั้นรูปเหมือน, รับปั้นหล่ออนุสาวรีย์, รับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์, รับสร้างพระประธาน, รับสร้างพระ, รับสร้างอนุสรณ์สถาน, รับสร้างอนุสาวรีย์, รับหล่อพระ, รับหล่อรูปอนุสาวรีย์, รูปคนเหมือนรูปปั้น, รูปปั้นตกแต่งอาคาร, รูปปั้นนูนต่ำ, รูปปั้นรัชกาลที่ 1-9, รูปปั้นสวยๆ, รูปปั้น, โรงหล่อพระคุณภาพ, โรงหล่อพระดีๆ, โรงหล่อพระสำริดนอก, อนุสาวรีย์ไทย บทความหน้าแรก, อนุสาวรีย์ | 0

การจัดสร้างพระประธานหรือการจำลองพระพุทธรูปสำคัญนั้น ผู้จัดสร้างต้องขออนุญาตกรมศิลปากรผ่านคณะกรรมการการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ โดยแจ้งความประสงค์ในการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมแนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังผู้เขียนจะกล่าวในโอกาสต่อไป แต่ในโอกาสนี้ขอให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะจัดสร้าง จำลองพระพุทธรูปในปัจจุบันรับทราบรายนามของพระพุทธรูปสำคัญที่ต้องทำการขออนุญาต ตามระเบียบทางราชการซึ่งมีรายนามพระพุทธรูปสำคัญดังต่อไปนี้

บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญ

แนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ.พ.ศ. ๒๕๒๐

๑. พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร (แก้วมรกต)

๒. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

๓. พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๔. พระสัมพุทธพรรณี (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

๕. พระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย

๖.พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร (แก้วมรกตน้อย)

๗. พระพุทธบุษยรัตนน้อย

๘. พระนิรันตราย

๙. พระพุทธเพชรญาณ

๑๐.พระพุทธนรสีห์

๑๑. พระชัยนวรัตน

๑๒. พระพุทธสิหงค์

๑๓. พระพุทธเทวปฏิมากร

๑๔. พระพุทธศาสดาฯ

๑๕. พระพุทธมารวิชัย

๑๖. พระพุทธโลกนาถ

๑๗. พระพุทธชินราช (วัดพระเชตุพนฯ)

๑๘. พระพุทธชินสีห์ (วัดพระเชตุพนฯ)

๑๙. พระพุทธปาลิไลยก์

๒๐. พระศรีสากยมุนี

๒๑. พระพุทธตรีโลกเชษฐ

๒๒. พระพุทธธรรมมิสรราช

๒๓. พระพุทธนฤมิตร

๒๔. พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)

๒๕. พระศาสดา (วัดบวรนิเวศวิหาร)

๒๖. พระโต

๒๗. พระไสยา

๒๘. พระพุทธวชิรญาณ

๒๙.พระพุทธปัญญาอัคคะ

๓๐. พระสมุทรนินนาท

๓๑. พระพุทธอนันตคุณ อดุลยบพิตร

๓๒. พระพุทธสิหังคปฏิมากร

๓๓. พระพุทธอังคีรส

๓๔. พระพุทธชินราช (วัดเบญจมบพิตร)

๓๕. พระสักยสิงห์

๓๖. พระหริภุญชัยโพธิสัตว์

๓๗.พระพุทธนรสีห์น้อย

๓๘. พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร

๓๙. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตร)

๔๐. พระศาสดา (วัดสุวรรณาราม)

๔๑. พระสัมพุทธพรรณี (วัดราชาธิวาส)

๔๒. พระทศพลญาณ ปางมารวิชัย

๔๓. พระสิทธารถ

๔๔. พระเศรษฐตมมุนี

๔๕. พระสุรภีพุทธพิมพ์

๔๖. พระสิหิงค์ (วัดพระปฐมเจดีย์)

๔๗. พระพุทธชินราช (วัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก)

๔๘. พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร

๔๙. พระสัมพุทธมุนี

๕๐. พระพุทธนฤมลธรรโมภาส

๕๑. พระพุทธมหาโลกาภินันท์

๕๒. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง)

๕๓. พระเสริม

๕๔. พระแซกดำ

๕๕. พระฉันสมอ

๕๖. พระใส

๕๗. พระแสนเมืองมหาชัย

๕๘. พระแสนเมืองเชียงแตง

๕๙. พระอินทรแปลง

๖๐. พระอรุณ

ข้อมูลอ้างอิง :กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม