• พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  • รับปั้นพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  • รับปั้น-หล่อ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี2

ความหมายของ “พระราชานุสาวรีย์และพระอนุสาวรีย์”

ความหมายของ พระราชานุสาวรีย์และพระอนุสาวรีย์ คำว่า พระราชานุสาวรีย์ และพระอนุสาวรีย์ นั้นคือคำราชาศัพท์ที่ใช้เรียก รูปปั้น ประติมากรรม รูปปั้นรูปเหมือน อนุสาวรีย์ ที่มิใช่อนุสาวรียของพระมหากษัตริย์แต่เป็นอนุสาวรีย์ของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งคือญาติของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมีพระยศเป็นเจ้าโดยมีสองชั้นหลัก
ชั้นที่ ๑.วงศ์ใหญ่ ได้แก่ บรรดาพระราชโอรสธิดาในพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระญาติใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้นหรือใช้เรียกโดยอิงกับพระยศที่ถูกพระราชทานในระดับสูง โดยในพระบรมวงศ์วงศ์ใหญ่นั้นแบ่งเป็นชั้นได้ดังนี้ ๑.สมเด็จพระมหาอุปราช ๒.สมเด็จพระบรมวงศ์ ๓.พระราชโอรส-ธิดา
และชั้นที่ ๒.วงศ์เล็กลงไปได้แก่บรรดาพระราชนัดดา พระราชปนัดดา ของพระเจ้าแผ่นดิน

โดย พระราชานุสาวรีย์ และ พระอนุสาวรีย์ ที่สำคัญได้แก่
๑. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช
๓. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ชุมชนวัดอนงคาราม
๔. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และการปกครอง ที่กระทรวงมหาดไทย
๕. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
๖. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระบิดาแห่งการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข
๗. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่กองบัญชาการทหารอากาศ
๘. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ที่ที่ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
๙. พระอนุสาวรีย์?พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่จังหวัดอุดรธานี

 

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ : Thaimonument Studio