การสร้างอนุสาวรีย์ ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ของไทย:2

posted in: Uncategorized, การสร้างพระประธาน, ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์, บทความเกี่ยวกับประติมากรรมอนุสาวรีย์, ปฏิมากรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมนูนต่ำสวยๆ, พระบรมราชานุสาวรีย์, พุทธปฏิมากรรม, รับทำรูปปั้น, รับปั้นรูปเหมือน, รับปั้นหล่ออนุสาวรีย์, รับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์, รับสร้างพระประธาน, รับสร้างพระ, รับสร้างอนุสรณ์สถาน, รับสร้างอนุสาวรีย์, รับหล่อพระ, รับหล่อรูปอนุสาวรีย์, รูปคนเหมือนรูปปั้น, รูปปั้นตกแต่งอาคาร, รูปปั้นนูนต่ำ, รูปปั้นรัชกาลที่ 1-9, รูปปั้นสวยๆ, รูปปั้น, โรงหล่อพระคุณภาพ, โรงหล่อพระดีๆ, โรงหล่อพระสำริดนอก, อนุสาวรีย์ไทย บทความหน้าแรก, อนุสาวรีย์ | 0

ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์

 

๑. ผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้

ภาคเอกชน ให้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

๑.๑ ประวัติอนุสาวรีย์ที่ประสงค์จะจัดสร้าง (ระบุเอกสารอ้างอิง)

๑.๒ เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

๑.๓ ผังบริเวณสถานที่ที่จะสร้าง พร้อมกำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งอนุสาวรีย์ให้ชัดเจน

๑.๔ ลักษณะรูปแบบและขนาดของอนุสาวรีย์ที่จะจัดสร้าง

๑.๕ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสร้าง

ผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ดำเนินการจ้างภาคเอกชนดำเนินการ ปั้น-หล่อ

ให้จัดส่งเอกสารคือ ชื่อประติมากร พร้อมประวัติและผลงานที่เคย ดำเนิน

การปั้นรูปเหมือนมาแล้วกับหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

 

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาชองคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลอง

พระพุทธรูปสำคัญ

๒.๑ พิจารณาประวัติอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง หรือ มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วย

งานที่ขออนุญาตดำเนินการสร้าง

๒.๒ พิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

๒.๓ มอบผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลอง

พระพุทธรูปสำคัญ ไปพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่สร้างอนุสาวรีย์

๒.๔ พิจารณาประวัติและผลงานของประติมากร

 

๓. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ

พิจารณาหลักฐานในข้อ ๒ แล้วจะให้ความเห็นดังนี้

๓.๑ เห็นชอบในหลักการสร้างอนุสาวรีย์

๓.๒ เห็นชอบสถานที่จัดสร้าง และตำแหน่งที่ติดตั้งอนุสาวรีย์

๓.๓ เห็นชอบประวัติและผลงานประติมากร

 

๔. ให้ผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรรีย์ดำเนินการต่อไปดังนี้

๔.๑ จัดส่งรูปต้นแบบ (รูปจำลอง) อนุสาวรีย์ที่ทำด้วยขี้ผึ้ง ดินน้ำมัน หรือปูนพลาสเตอร์

ขนาดความสูง ๑๐ – ๑๒ นิ้ว

๔.๒ จัดส่งแบบแท่นประดิษฐาน บริเวณใก้ลเคียงพร้อมผังบริเวณซื่งเป็นแบบทาง

สถาปัตยกรรม โดยมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามรับรอง

๔.๓ จัดส่งร่างคำจารึกอนุสาวรีย์

 

๕. คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญจะ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ตามหลักฐานในข้อ ๔

๖. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ

ให้ความเห็นชอบทุกขั้นตอนแล้วจะดำเนินการดังนี้

๖.๑ ในกรณีที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ จะต้องดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

โดยให้ผู้ขออนุญาตสร้างอนุญาตสร้างอนุสาวรีย์จัดส่งเอกสารดังนี้

๖.๑.๑ ตารางประกอบการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด (หนังสือที่ นร ๐๒๐๗/ว.๑๔๗

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑) จำนวน ๒ ชุด

๖.๑.๒ ภาพถ่ายรูปต้นแบบขนาดโปสการ์ด รูปด้านหน้า ด้านหลัง

ด้านขวา และด้านซ้าย จำนวนด้านละ ๔ ภาพ

๖.๑.๓ แบบแท่นฐาน จำนวน ๔ ชุด

๖.๑.๔ คำจารึกอนุสาวรีย์

เอกสารตามขอ ๖.๑.๒ – ๖.๑.๔ ต้องเป็นเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณา

การสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ ให้ความเห็นชอบแล้ว

๖.๒ ในกรณีที่พระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือ ไม่ได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต กรมศิลปากรจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ทราบ

๖.๓ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการปั้นขยายต้นแบบ

อนุสาวรีย์ได้ ซึ่งในการดำเนินการปั้นขยายต้นแบบ จะต้องแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน

 

๗. ถ้าอนุสาวรีย์ที่ขออนุญาตสร้างนั้นไม่ใช่อนุสาวรีย์เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรม

วงศานุวงศ์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ กรมศิลปากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาต

สร้างอนุสาวรีย์ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งในการปั้นขยายต้นแบบ จะต้องแจ้งให้กรมศิลปากร

ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน

 

ภาพประกอบบทความ ผลงานปั้นโดยอาจารย์ศิลป พีระศรี 2435 – 2505

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ : Thaimonument Studio