• รับปั้นรูปคนเหมือน รับปั้นรูปอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ รัชกาลที่5,9
  • รับปั้นรูปคนเหมือน รับปั้นรูปอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5,9 พระบาทสมเด็จ

การสร้างอนุสาวรีย์ ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ของไทย:1

posted in: Primary Sidebar, การสร้างพระประธาน, ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์, บทความเกี่ยวกับประติมากรรมอนุสาวรีย์, ปฏิมากรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมนูนต่ำสวยๆ, พระบรมราชานุสาวรีย์, พุทธปฏิมากรรม, รับทำรูปปั้น, รับปั้นรูปเหมือน, รับปั้นหล่ออนุสาวรีย์, รับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์, รับสร้างพระประธาน, รับสร้างพระ, รับสร้างอนุสรณ์สถาน, รับสร้างอนุสาวรีย์, รับหล่อพระ, รับหล่อรูปอนุสาวรีย์, รูปคนเหมือนรูปปั้น, รูปปั้นตกแต่งอาคาร, รูปปั้นนูนต่ำ, รูปปั้นรัชกาลที่ 1-9, รูปปั้นสวยๆ, รูปปั้น, โรงหล่อพระคุณภาพ, โรงหล่อพระดีๆ, โรงหล่อพระสำริดนอก, อนุสาวรีย์ไทย บทความหน้าแรก, อนุสาวรีย์ | 0

การสร้างอนุสาวรีย์ (การปั้นรูปเหมือน) พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ของไทย หรือพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ นั้นมีขั้นตอนการเตรียมการ และขั้นตอนการขออนุญาตขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอนที่ผู้จัดสร้างทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมรูปต้นแบบจำลองแบบรายการเอกสารหลักฐานรายการต่างๆ

โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือห้ามปรามการก่อสร้างอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญของชาติไทย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปลักษณะและสถานที่ตั้ง ให้ทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายเอกชนขออนุญาต ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 ก่อนการก่อสร้างส่วนพระบรมรูป (การปั้นรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์) หรือพระรูปของมหาจักรีบรมราชวงศ์จะต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยเสนอผ่านกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยไว้มิให้เสื่อมสูญ

โดยตามระเบียบดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการนั้น “พระบรมราชานุสาวรีย์” หมายความว่า อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ตามที่มีเรื่อง หรือพระนามปรากฏในเอกสาร หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการะบูชาและชมได้

และ”อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ” นั้นหมายความว่า สิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนำให้ระลึกถึงวีรกรรมหรือคุณงามความดีของบุคคล ที่ได้ประกอปกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมืองไทย สมควรสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ปรากฏ เพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธา และความนิยมนับถือของประชาชน และเป็นแบบฉบับแก่อนุชนไทยสืบไป และสิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาหรือชมได้

วันนี้ลงบทความเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้ติดตาม การสร้างอนุสาวรีย์ ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์ในครั้งต่อไปครับ

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ:Thaimonument Studio