• ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง บันทึกกระทรวงยุติธรรมขออนุญาตกรมศิลปากร1
  • ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง บันทึกกระทรวงยุติธรรมขออนุญาตกรมศิลปากร2

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ที่ปรึกษา Thaimonument Studio

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อที่ปรึกษาของ Thaimonument Studio เป็นประติมากรผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ต่อกรมศิลปากร

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากรฉัตรมงคล อินสว่างที่ปรึกษาของ Thaimonument Studio เป็นประติมากรผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่กรมศิลปากรเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงยุติธรรมจัดสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน วัสดุโลหะผสม เพื่อเป็นที่เคารพศักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรภายในกระทรวงยุติธรรม จึงได้เสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรูปต้นแบบพระบรมรูปฯ เพื่อส่งให้คณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบต่อจากคณะกรรมการฯ